Algemene Voorwaarden

line2 | Finders

Artikel 1: Toepasselijkheid.

Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten, aanbiedingen en overeenkomsten inzake Finders Vacaturemarketing.

Artikel 2: Opdracht.

 1. Een opdracht met betrekking tot Finders behelst de opdracht om extra exposure te genereren met betrekking tot een vacature. Het uiteindelijke doel is dat tussen de verworven kandidaten en de opdrachtgever een rechtstreekse arbeidsverhouding tot stand komt.
 2. De opdracht is definitief zodra een ingevuld vacature intake formulier in het bezit is van Finders.
 3. Na ontvangen intakeformulier, kan de opdracht niet meer teruggetrokken worden.
 4. De opdracht zoals afgesproken eindigt na 30 dagen. Na 30 dagen wordt de vacature offline gehaald en worden er geen nieuwe kandidaten in behandeling genomen.
 5. Het is mogelijk om een opdracht met eenzelfde periode te verlengen. Echter, dit wordt gezien als een nieuwe opdracht.
 6. Na invulling van de opdracht, wordt de vacature aangepast van “Actief” naar “Inactief” en verplaatst naar een andere gedeelte van de website. De vacature blijft zichtbaar, maar er bestaat geen mogelijkheid om te solliciteren.

Artikel 3: Geheimhouding en vertrouwelijkheid.

 1. Finders verbind zich tot geheimhouding van alle in het kader van de opdracht omtrent het bedrijf van de opdrachtgever ontvangen gegevens, waarvan zij kan vermoeden dat deze van vertrouwelijke aard zijn.
 2. Gegevens van de kandidaten dienen door de opdrachtgever vertrouwelijk te worden behandeld en mogen niet aan derden worden doorgegeven.

Artikel 4: Non-discriminatie.

Elke kandidaat heeft gelijke kansen bij de werkzaamheden van Finders, ongeacht leeftijd, sekse, burgerlijke staat, seksuele gerichtheid, levens- of geloofsovertuiging, politieke keuze, ras, etnische afkomst of nationaliteit, een en ander onverminderd de objectieve en reële functie-eisen en mits de kandidaat ten principale voldoet aan de opdracht.

Artikel 5: Keuze kandidaat.

 1. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor de uiteindelijke keuze van een kandidaat.
 2. Finders is niet aansprakelijk indien de kandidaat niet blijkt te voldoen aan de vereisten of verwachtingen van de opdrachtgever.
 3. Finders kan nimmer aansprakelijk worden gehouden voor schade en/of verliezen – waaronder begrepen gevolgschade – als gevolg van handelen en/of nalaten van een door Finders geïntroduceerde kandidaat met wie de opdrachtgever rechtstreeks voor zich en/of middel van derden dan wel voor derden, (mede) als gevolg van de opdrachtuitvoering door Finders, een arbeidsverhouding van welke aard dan ook is aangegaan.

Artikel 6: De vergoeding.

 1. De opdrachtgever is aan Finders voor een opdracht een vergoeding verschuldigd ter grootte van het in de ‘offerte’ vermelde bedrag. De vergoeding is verschuldigd na het retour zenden van het vacature-intakeformulier.
 2. De volledige vergoeding is ook verschuldigd, indien er besloten wordt om de vacature terug te trekken wanneer Finders het proces reeds in gang heeft gezet.
 3. Alle bedragen zijn exclusief BTW.

Artikel 7: Betaling.

1. De betaling geschiedt per vacature publicatie, ongeacht het aantal aangenomen kandidaten.

2. De opdrachtgever ontvangt de factuur zodra het vacature-intakeformulier is gestuurd naar Finders.

3. De opdrachtgever betaalt alleen het factuurbedrag, er worden geen overige kosten, zonder goedkeuring van de opdrachtgever, in rekening gebracht, ook niet wanneer er een kandidaat gaat starten op een van de vacatures. Ook niet in de toekomst.

4. De opdrachtgever is verplicht om de facturen van Finders te voldoen binnen 14 dagen na factuurdatum.

5. Na het verstrijken van de in Artikel 7.4 genoemde termijn is de opdrachtgever in verzuim zonder dat ingebrekestelling is vereist. De opdrachtgever is vanaf dat moment een rente verschuldigd van 1,5% per maand over het nog openstaande bedrag. Een gedeelte van een maand wordt voor een volle maand gerekend.

6. Zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke kosten met betrekking tot de invordering en inning van niet tijdig betaalde betalingen zijn voor rekening van de opdrachtgever. De vergoeding ter zake van buitengerechtelijke incassokosten is vastgesteld op tenminste 15% van de verschuldigde hoofdsom.

Finders Vacaturemarketing